Piegāde

 • Pakas parasti tiek nosūtītas 2 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas un tiek nosūtītas ar izsekošanu. Neatkarīgi no tā, kādu sūtījumu izvēlaties, mēs jums nodrošināsim saiti, lai tiešsaistē izsekotu jūsu paku.
 •   Piegādes maksās ietilpst iekraušanas un iepakošanas maksa, kā arī pasta izmaksas.
 •   Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem, kā arī uz citām pasaules valstīm.
 •   Lai Prece tiktu Klientam piegādāta pēc iespējas ātrāk, pārdevējs dara visu, kas no tā ir atkarīgs. Tomēr, informējam, ka ir iespējami preces piegādes kavējumi no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
 •    Preces nozaudēšanas, vai bojājuma risks pāriet uz klientu brīdī, kad klients saņem Pasūtījumu.
 •    Gadījumos, kad prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces vērtību tikai pēc tam, kad pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu, vai kompensāciju.
 •    Katras preces piegādes vērtības aprēķins tiek veikts, aprēķinot konkrētas preces, vai visa pasūtījuma svaru, piegādes reģionu un veidu, kā arī izvēlēto pasūtītāja piegādes veidu, un tiek norādīts vietnē pēdējā pasūtījuma noformēšanas etapā.
 •    Pasūtījums tiek piegādāts klientam vai personai, kura norādīta pasūtījumā, kā šī pasūtījuma saņēmējs.

Atgiešana

 • Jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no NORDI FURNITURE SIA internetveikalā noslēgtā attālinātā preču pirkšanas - pārdošanas līguma, par to paziņojot rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes / saņemšanas dienas. Brīvas formas parakstītu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, kurā skaidri identificēts Jūsu vārds, uzvārds, pasūtījuma datums un pienācīgi norādīti visi nepieciešamie dati par atgriežamo produktu, Jums jānogādā NORDI FURNITURE SIA birojā, kopā ar atgriežamo preci un iegādi apliecinošu dokumentu.
 • Jūs esat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību noskaidrošanai, par preces uzglabāšu atbilstoši norādījumiem.

 • Noteikumu 41. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai tad, ja saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem esat atzīstams par patērētāju, t. i., fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

 • Jūs nevar izmantot Noteikumu 41. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem: tiek atgrieztas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces; prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; preces iepakojums ir bojāts; citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

 • Jūs esat tiesīgs pieteikt mums prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

 • Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības Jums jānosūta pa pastu vai bez maksas jānodod NORDI FURNITURE SIA internetveikala birojā, pirms tam vienojoties par preču atgriešanas laiku pa e-pastu info@nordi.com. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz preču atgriezējs.

 • Atgriežot vai mainot NORDI FURNITURE SIA internetveikalā iegādātās preces, NORDI FURNITURE SIA ir tiesības pieprasīt aizpildīt preču atgriešanas, vai maiņas formu.

 • Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm, vai precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un sabojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u. c.), lietošanas īpašības un tās nevar būt lietotas. Precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Jūs tās saņēmāt, obligāti ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti, garantijas kartes (ja tās tika izdotas), lietošanas instrukcijas un citi preču piederumi. Ja preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, NORDI FURNITURE SIA patur tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt par precēm samaksāto naudu.

 • Par precēm, attiecībā uz kurām Jūs izmantojat atteikuma tiesības, samaksātā nauda tiks atgriezta uz Jūsu kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu un atgrieztās preces saņemšanas dienu NORDI FURNITURE SIA internetveikala birojā